Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Ο Φορέας της Ελληνικής εθνικής Θρησκείας απάντησε στον υφυπουργό για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά του. Για τα χριστιανικά θέματα είναι αγωνιστής ενώ για τα Ελληνικά σφυρίζει αδιάφορα.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΥΣΕΕ:


“Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων...”
Ανοιχτή επιστολή 314/8.6."2016"
Προς τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Αμανατίδη
Κύριε υπουργέ.
Πέραν της γενικότερης εκπλήξεως που έχει προσκαλέσει σε κάθε λογικά σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη η ζηλωτική εμπλοκή του Υπουργείου Εξωτερικών μιας χώρας σε ζήτημα που αφορά μνημείο («Αγία Σοφία») που ανήκει σε άλλη χώρα (Τουρκία), ομολογούμε ότι, ως Έλληνες Εθνικοί, εκπλαγήκαμε περαιτέρω με τις δηλώσεις σας πως η ανάγνωση μονοθεϊστικού κειμένου μέσα σε έναν έως το 1934 μονοθεϊστικό ναό και έκτοτε μουσειακό χώρο «δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, τους σεβασμούς της διαφορετικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας». Το ίδιο και η ετέρα δήλωσή σας πως περί αυτού θα προσφύγετε «σε διεθνείς οργανισμούς».
Επειδή η χώρα μας εκτός από «εξωτερικό» έχει και «εσωτερικό», και επειδή δυστυχώς σε αυτόν τον ζηλωτισμό σας προσχωρούν ταχύτατα και οι υποτίθεται αντιπολιτευόμενοι όλου του πολιτικού φάσματος, επιτρέψτε μας να σας αναλύσουμε τα αίτια την πολλαπλής εκπλήξεώς μας:
Στην Ελλάδα του 2016 της χρονολόγησης των χριστιανών, το κράτος που εκπροσωπείτε και κόπτεται για τα «ευρωπαϊκά κεκτημένα, τους σεβασμούς της διαφορετικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας» αποφεύγει έως τώρα να χορηγήσει, ως ώφειλε βάσει των δικών του νόμων, θρησκευτικό νομικό πρόσωπο στην αυτόχθονα, ιστορικά συνεχή και παραδεδομένη Ελληνική Εθνική Θρησκεία, και, ακόμα χειρότερα, καθώς αυτή εξ ανάγκης χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, την υποχρεώνει να πληρώνει ανά έτος υπέρογκα «τέλη επιτηδεύματος».
Στην Ελλάδα του 2016 της χρονολόγησης των χριστιανών, αυτό το ίδιο κράτος επιτρέπει στους φορείς και τα άτομα της λεγόμενης ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, την οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει με τον πονηρά αμφίσημο όρο «κρατούσα Θρησκεία», να βεβηλώνουν συστηματικά τα δικά μας (εθνικά Ελληνικά) ερειπωμένα Ιερά, «φυτεύοντας» εκκλησίδια ή κάνοντας δικές τους τελετές, όχι μόνον άσχετες αλλά και εχθρικές προς τον αρχικό θρησκευτικό προσανατολισμό τους. Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης, το Δίον, ο Άρειος Πάγος των Αθηνών είναι τρία από τα πάμπολλα δικά μας Ιερά σημεία στα οποία η «κρατούσα Θρησκεία» ασχημονεί με τρόπο που βεβαίως «δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, τους σεβασμούς της διαφορετικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας».
Όταν λοιπόν προσφύγετε «σε διεθνείς οργανισμούς» για την απρέπεια των ομοθρήσκων σας (μονοθεϊστών) της Τουρκίας, παρακαλούμε πείτε μας και εμάς ώστε να προσφύγουμε ομοίως για τις αλλεπάλληλες απρέπειες της «κρατούσης Θρησκείας» του Ελληνικού κράτους κατά της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, της Θρησκείας μας, της οποίας βεβηλώνονται συστηματικά τα αρχαία και ερειπωμένα Ιερά της, ενώ, ακόμα χειρότερα, εξακολουθείτε όλοι να προσποιείστε ότι αυτή δεν υπάρχει καν ως τέτοια
Μετά τιμής,
ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)
***
Open Letter 314/8.6.“2016”
To Deputy Minister of Foreign Affairs Mr. Ioannis Amanatides.
Mr. Minister.
The zealous involvement of the Ministry of Foreign Affairs into a matter regarding a monument (Hagia Sophia), which belongs to another country (Turkey) astonished every clearly thinking Greek citizen. We Ethnic Hellenes are even more astonished from your statement that the reading of a monotheistic religious text in a space that up until 1934 functioned as a monotheistic temple, and only afterwards designated as a cultural monument, is “not in accordance with European norms and rules of respect and tolerance for diversity and religious freedom.” The same is true of your statement that you will “take the case to international organizations”.
Because our country (in addition to a foreign) has also a domestic audience, and because your zealotry unfortunately invites opposing views from a wide political spectrum, allow us to explain the reasons of our manifold astonishment.
In the Greece of 2016 of Christian reckoning, the state you represent which supposedly cares for “European norms and rules of respect and tolerance for diversity and religious freedom,” has continuously evaded the recognition of the organization representing the indigenous and historically continuous Hellenic Ethnic Religion—something it ought to have done already, according to its own laws. To make things worse, since the Hellenic Ethnic Religion is forced to function as a not- for-profit organization, it is obligated to pay exorbitant annual “franchise taxes”.
In the Greece of 2016 of Christian reckoning, this same state allows the various organizations and representatives of the Christian orthodox faith, which it characterizes as the “dominant faith”, to systematically defile our own (Hellenic Ethnic) sacred sites, by building miniature churches on them or performing their own rites, which are not only insignificant but also hostile to their original religious orientation. The Rotunda in Thessaloniki, Dion in Macedonia, and the Areios Pagos (Aeropagus) of Athens are only three of our numerous sacred sites which the “dominant faith” defiles in a way that is contrary to the “European norms and rules of respect and tolerance for diversity and religious freedom”.
So when you finally make your case to those “international organizations” for the unseemly actions of your co-religionists (fellow monotheists) of Turkey, please inform us of the procedures so that we can also make our case for the continuous, unseemly actions of the dominant faith of the Greek state, against the Hellenic Ethnic Religion, our Religion, whose ancient and ruined sacred sites are systematically being defiled, while all of you still pretend that such a religion does not even exist.
Sincerely,
Supreme Council of Ethnic Hellenes (YSEE)
***
Lettre ouverte 314/8.6. «2016»
Au ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Ioannis AMANATIDIS
Monsieur le ministre,
Au-delà de la surprise générale ressentie par tout citoyen Grec raisonnable, surprise occasionnée par l’intervention zélée du ministère des Affaires étrangères de la Grèce au sujet d’un monument appartenant à un autre pays, c’est-à-dire le musée Sainte-Sophie à Istanbul, nous devons admettre avoir été davantage surpris, en tant qu’adeptes de la Religion Hellénique Ethnique, par vos déclarations à l’effet que la lecture d’un texte monothéiste dans un lieu qui fut un temple monothéiste jusqu’ à 1934, pour ensuite être converti en musée, serait « incompatible avec l’acquis européen, le respect de la différence et de la liberté religieuse ». Il en est de même de votre autre déclaration à l’effet que vous aurez recours dans cette affaire à des « organismes internationaux ».
Puisque notre pays n’a pas que des affaires « étrangères » à gérer, mais également des affaires « intérieures », et puisque, malheureusement, le zèle que vous démontrez est imité à grande vitesse par les membres de la prétendue opposition de toute orientation politique, permettez-nous de vous exposer les motifs de notre surprise laquelle comporte plusieurs volets :
En Grèce de l’an 2016 de l’ère commune, l’état que vous représentez et qui prétend se soucier de « l’acquis européen », du « respect de la différence » et de la « liberté religieuse » évite à ce jour d’octroyer le statut juridique de société religieuse à la Religion Hellénique Ethnique, et ce, bien qu'il soit de son devoir de le faire, en vertu de ses propres lois. Pire encore, notre religion, qui est autochtone et transmise par tradition continue, est contrainte de s’organiser au niveau juridique sous forme d’organisme à but non lucratif et l’état grec l’oblige par le fait même au paiement annuel de montants prohibitifs sous forme de « taxe professionnelle ».
En Grèce de l’an 2016 de l’ère commune, ce même état permet aux représentants et membres de ce qu’on appelle la foi orthodoxe chrétienne (toujours caractérisée de « Religion dominante », un terme rusé par son ambivalence) de profaner systématiquement nos propres lieux sacrés helléniques en ruines, en y faisant pousser des petites églises ou en y performant leurs propres cérémonies religieuses qui sont non seulement sans rapport, mais également hostiles à l’orientation religieuse initiale de ces lieux sacrés. La Rotonde de Thessalonique, le Dion, L’Aréopage d’Athènes ne sont que trois points sacrés parmi de nombreux autres sur lesquels la « religion dominante » commet des profanations qui sont bien évidemment « incompatibles avec l’acquis européen, le respect de la différence et de la liberté religieuse »
Par conséquent, lorsque vous aurez recours à des « organismes internationaux » concernant l'indécence de vos coreligionnaires (monothéistes) de la Turquie, nous vous prions de bien vouloir nous l’indiquer pour que nous ayons recours semblable contre les indécences successives de la « Religion Dominante » de l'état Grec à l'encontre de la Religion Hellénique Ethnique, notre religion, dont les lieux sacrés en ruines sont profanés systématiquement, pendant que vous continuez de faire semblant qu'elle n'existe même pas.
Cordialement,
CONSEIL SUPRÊMES DES HELLÈNES GENTILS (YSEE)
***
Lettera aperta 314 / 8.6. "2016"
Al vice ministro degli Esteri della Grecia Mr. Ioannis Amanatidis
Signor Ministro.
Oltre alla sorpresa generale, causata ad ogni ragionevolmente pensare cittadino greco lo zelo del coinvolgimento del Ministero degli Esteri di un paese, in una questione riguardante il monumento ("Santa Sofia") appartenente ad un altro paese (Turchia), confessiamo che, come Ellenici Gentili, siamo ulteriormente sorpresi con le sue dichiarazioni, che la lettura di un testo monoteista, all'interno di un tempio fino al 1934 monoteista e da allora in poi il museo di tempio monoteista, "non è compatibile con i requisiti europei, il rispetto per la diversità e la libertà religiosa". Ugualmente ci ha sorpresi anche l'altra sua dichiarazione, che in merito vi rivolgerete ad "organismi internazionali".
Poiché il nostro paese oltre agli "affari esteri" ha anche gli "affari interni" e perché purtroppo al suo zelotismo rapidamente aderisce la presunta opposizione di tutto lo spettro politico, permetteteci di analizzare per voi le cause della nostra grande sorpresa multipla:
Nella Grecia del 2016 della datazione cristiana, lo stato che rappresentate, ed il quale si dichiara a favore delle "realizzazioni europee ed il loro rispetto per la diversità e la libertà religiosa" evita fino ad ora di concedere, come dovuto e costretto sotto le sue proprie leggi, l' entità legale religiosa, alla nativa, storicamente continua e tramandata Religione Etnica Ellenica, ed ancora peggio, in quanto per necessità essa utilizza l'entità della società senza scopo di lucro, la costringe a pagare esorbitanti tasse annue.
Nella Grecia del 2016 della datazione cristiana, lo stesso stato che consente alle organizzazioni e agli individui della cosiddetta fede cristiana ortodossa, la quale ancora caratterizza con il termine furbescamente ambiguo "prevalente religione", gli consente di profanare sistematicamente il nostri luoghi sacri fatiscenti, seminando chiesette o facendo le loro cerimonie, non solo inappropriate, ma anche ostili al loro orientamento religioso originario. La Rotonda di Salonicco, Dion, all'Areopago di Atene sono tre i numerosi nostri luoghi santi dove la "religione prevalente" si ostina, di certo "non in linea con le direttive europee, ed il rispetto della diversità e della libertà religiosa"
Quando dunque ricorrerete ad "organizzazioni internazionali" per l'indecenza dei suoi correligionari (monoteisti) della Turchia, la preghiamo di avvisarci cosi ricorreremo anche noi per le ripetute indecente della "religione prevalente" dello stato Greco contro la Religione Etnica Ellenica, la nostra religione, della quale si profanano sistematicamente i suoi antichi sacri templi, mentre ancora peggio, fingete che quella non esiste nemmeno in quanto tale.
Cordiali saluti,
CONSIGLIO SUPREMO DEGLI ELLENICI GENTILI (YSEE)
***
Carta aberta no.314/8.6.”2016”
Para ο Ministro do Exterior da Grecia, sr. Ioannis Amanatidis
Foi uma surpresa geral criada em cada cidadão grego que pensa logicamente, o involvimento zeloso do Μinistério do Exterior de um país (Grecia), em um caso que se refere a um monumento (Agia Sofia) que pertence a outro país (Turquia). Nós confessamos que, como Hellenos Gentis, ficamos surpresos ainda mais com as declarações feitas pelo Governo por causa da leitura de um texto monoteísta, dentro de um templo caracterizado monoteísta até o ano de 1934 e depois sendo declarado como museu, como “não sendo compatível com os acervos europeis, o respeito a diversidade e a liberdade da expressão religiosa”. A mesma surpresa ocorreu com a outra declaração feita, que “por causa disto o governo ira buscar apelo « nas organizações internacionais».
Ja que nosso país, além do «exterior» tem também «interior» e vendo que infelizmente o zelotismo do Governo estão compartindo rapidamente muitas pessoas que pertencem no campo politico da oposição, permitem nos que analizemos ο motivo da nossa surpresa:
Na Grecia de 2016 da cronologia cristã, o Estado que vocês representam e que se interessa pelos “direitos europeus adquiridos, pelo respeito na diversidade e na liberdade religiosa” se recusa até agora a fornecer, como ja devia ter feito com base a suas proprias leis, entidade legal a nativa e historicamente contínua Religião Etnica Hellena, e ainda pior, ja que ela obrigatoriamente usa uma entidade como associação civil é obrigada a pagar cada ano uma grande quantia como taxas.
Na Grecia de 2016 da cronologia cristã, este mesmo Estado permite aos representantes e as pessoas do culto ortodoxo cristão, que se caracteriza como “religião predominante” que vandalizem sistematicamente nossos templos (Hellenos etnicos) ja arruinados, pondo em cima deles igrejinhas (pequenas igrejas) e fazendo seus cultos e manifestações que além de serem sem relação-alheias- a estes lugares são tambem hostis ao seu uso religioso. A Rotonda em Thessaloniki, a região do Dion em Macedonia, o Areios Pagos em Athenas são somente tres dos muitos lugares sagrados para nós onde a religião predominante faz estas indecências de um modo que “não é compatível com os acervos europeis, o respeito na diversidade e na liberdade da expressão religiosa”.
Quando vocês forem para as Organizações Internacionais por causa da indecência dos monoteistas da Turquia, por favor digam para nós também para que possamos recorrir a elas por causa das repetidas malignidades feitas pela religião predominante do Estado Grego contra a Religião Hellena Ethnica, a nossa Religião, na qual os antigos Templos estão sistematicamente violados e vandalizados e o pior se constitue no fato que vocês pretendem que esta Religião nem existe.
Com respeito
SUPREMO CONSELHO DOS HELLENOS GENTIS (YSEE)
Φωτογραφία του χρήστη Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών.                                                        Ευχαριστώ που με διαβάζετε
                                                          Ηλίας Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας να είναι ευπρεπή.