Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Τελικά γιατί δεν κάνουν περιτομή οι χριστιανοί; Με τι κριτήριο αμφισβητούν τον θεό τους; Είναι η βίβλος θεόπνευστη; Και αν ναι, ποιος είναι αυτός που κρίνει που κάνει λάθος ο θεός;

                                   15 juni 2014, Alkmaar


Γεν. 17,10          καὶ αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διατηρήσεις, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· περιτμηθήσεται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
Γεν. 17,10                  Σημείον δε και εξωτερικόν γνώρισμα της συμφωνίας μεταξύ εμού και υμών και των απογόνων σου έπειτα από σέ, εις όλας τας γενεάς αυτών ότι θα τηρήσετε την διαθήκην μου είναι τούτο· Από τώρα και στο εξής θα περιτέμνεται κάθε αρσενικόν τέκνον σας.
Γεν. 17,11          καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν.
Γεν. 17,11                  Θα περικόψετε την σαρκίνην ακροβυστίαν σας· και τούτο θα είναι σημείον της συμφωνίας μας μεταξύ εμού και υμών.
Γεν. 17,12          καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθήσεται ὑμῖν, πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ὁ οἰκογενὴς καὶ ὁ ἀργυρώνητος, ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου.
Γεν. 17,12                  Καθε αρσενικόν παιδί θα περιτέμνεται οκτώ ημέρας μετά την γέννησίν του, κάθε αρσενικόν εις όλας τας γενεάς σας, όπως επίσης θα περιτέμνεται και ο δούλος, ο οποίος θα αγορασθή με χρήματα, και το παιδί παντός ξένου ο οποίος κατοικεί μαζή σας, έστω και αν δεν είναι απόγονός σου.
Γεν. 17,13          περιτομῇ περιτμηθήσεται ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος, καὶ ἔσται ἡ διαθήκη μου ἐπὶ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον.
Γεν. 17,13                  Θα περιτμηθή όπως δήποτε ο δούλος, που εγεννήθη εις την οικίαν σου, και ο δούλος, που ηγοράσθη με χρήματα. Η περιτομή αυτή της σαρκός σας θα είναι υποχρέωσις απορρέουσα από την συμφωνίαν μας, η οποία θα έχη αιωνίαν ισχύν.
Γεν. 17,14          καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασε.
Γεν. 17,14                  Καθε αρσενικόν, του οποίου δεν περιεκόπη η σαρξ της ακροβυστίας του κατά την ογδόην ημέραν από της γεννήσεώς του και έμεινεν απερίτμητον, θα εξολοθρευθή η ύπαρξις αυτή εκ μέσου της φυλής του, διότι κατεφρόνησε και κατεπάτησε την εντολήν μου”.


                                    Σχόλιο δικό μου: Μήπως τελικά η μόνη και μοναδική θρησκεία του Ιουδαίου θεού είναι η εβραϊκή;
                                    Δικά τους τα κείμενα και παραμένουν και οι μοναδικοί που δεν τα έχουν αμφισβητήσει.
                                    Το αναφέρει και ο Ιησούς στην καινή διαθήκη των Χριστιανών.
 Ματθ. 5,17        Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.
Ματθ. 5,17                Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον.
Ματθ. 5,18        ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.
Ματθ. 5,18               Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την στιγμήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου.
Ματθ. 5,19        ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
Ματθ. 5,19               Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονμασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών.

                                   Άσε που και ο ίδιος έκανε περιτομή και την γιορτάζουν κιόλας οι χριστιανοί.     

                                  Ο Ιουδαισμός σε κάποιους έδωσε την περιτομή και την μη κατανάλωση χοιρινού και σε άλλους το εβραικό πάσχα.
                                 Ο χριστιανισμός μόνο έχει ή είχε, γύρω στις 33.000 αιρέσεις του ίδιου, φαντάσου τι γίνεται αν υπολογίσουμε όλες τις αιρέσεις και από τις άλλες θρησκείες, παραλλαγές του ιουδαϊσμού. 

                                   Αλλά και μόνο του χριστιανισμού αν πάρουμε, έχουμε το εξής αποτέλεσμα. 
                                   Η κάθε μια αίρεση από τις 33.000 βλέπει ως εχθρικές τις υπόλοιπες 32.999. 
                                   Η κάθε μοναδική αλήθεια, όπως η Ορθοδοξία, έχει για ψεύτικες, τις υπόλοιπες 32.999.

                                  Αλλά μην ανησυχείτε, η δικιά σας, όποια και να είναι, είναι η αληθινή, αφού το πιστεύετε, φτάνει.
                                  Αν και εδώ αναιρείται η δύναμη της πίστης γιατί οι υπόλοιποι 32.999 που πιστεύουν ακλόνητα, κάνουν λάθος.  

                                  Τι γίνετε; Μήπως τελικά το μίσος μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και το μίσος αυτών των δύο για τους Εβραίους είναι μέσα στο σχέδιο για να ασχολείται ο κόσμος, που δεν γνωρίζει τίποτα, με αυτό και έτσι να παραμένει στο ιουδαϊκό παραμύθι με όποια και από τις αιρέσεις του και αν υποστηρίζει. 

                                   Και καθώς γίνεται ζόμπι ο κάθε αιρετικός, φεύγει μακριά από τον έναν και μοναδικό αντίπαλο του ιουδαϊσμούτον Ελληνισμό;
                                  Ως πολιτισμικοί αντίπαλοι βέβαια και όχι ως άνθρωποι. Αφού ο οποιοσδήποτε 
                                  άνθρωπος μπορεί να γίνει το οτιδήποτε απλά αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεται.

                                 Δεν γίνετε κάποιος να είναι Έλληνας και να είναι και χριστιανός.
                                 Δείτε όπως μας το εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο, στο παρακάτω βίντεο, ο Γ.Γ του ΥΣΕΕ. 

                                                        Ή Έλληνας θα είσαι ή ιουδαίος.


                                                       Ευχαριστώ που με διαβάζετε.
                                                     Σχόλια. Ηλίας Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας να είναι ευπρεπή.